Podcasts Recently Shared by Digital Podcast Users

 龙飞虎讲功夫英语 : 传统教学如何创造英语恐惧症(中文版) | File Type: video/x-mp4 | Duration: 07:27

传统教学如何创造英语恐惧症(中文版)

 Techකතා : Computer Hardware & Gaming – EP6 | File Type: audio/mpeg | Duration: 40:30

Techකතා විසින් අලුතෙන් ගෙන එන පරිගණක hardware හා Gaming ගැන ගෙන එන අලුත්ම වැඩසටහන් මාලාවේ හයවන වැඩසටහනයි . මෙ මසකට දෙවරක්, සෙනසුරාදා රාත්‍රී 9යෙ සිට සජීවී විකාශනය වේ. මෙය කාලිංග හා අනුෂ ගෙන එයි. අද වැඩසටහන Video පමණක් නොව Audio ලෙසද  හැක. View Directly in YouTube ගැටළු/අදහස්/උදහස් comment එකක් ලෙස යොදන්න Techකතා sms update ඉදිරියේදීත් ලබාගන්න follow techkatha ලෙස type කොට 40404 වෙත sms කරන්න.  High Quality 56Kbps (Broadband අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා සදහා) [Download MP3 ZIP (16.2MB) or OGG (19.6MB)] Techකතා බැජ් එකක් ඔබේ බෙව්/බ්ලොග් අඩවිය ඇතුලත් කරන්න කැමතිනම්, මේ පුරුකට පිවිසෙන්න. Facebook | Twitter | iTunes | iPhone App | Android App | Google Group | Magazine | Google+ | Nokia Internet Radio | TuneIn Radio | Techකතා Mobile Site | Stitcher Techකතා තවත් අසන්නන් අතරට ගෙන යන්න  අපිට උපකාරයක් ලෙස පහත බොත්තම් ඔබා එය ඔබේ facebook, twitter යහලුවන් සමග බෙදාගන්න.

 Gay Confidence Coach : EP17 – GCC Podcast – How to Give Criticism | File Type: audio/mpeg | Duration: 33:52

Episode 17 Thank You Scott McQ @Satyr69 For the music suggestion Mark S. Jungmann @laffingbuddha for the topic suggestion and chasing me up to post a podcast AuntieVera @AuntieVera for chasing me on recording another podcast Loads of new Members over on the community website, there are now just 18 founder places left, so if you want to join completely free for a year you need to do it sooner rather than later, I'll give more details at the end of the podcast. News Marshall is doing well. It's cold, still, where is spring please? Couple of new clients.  Quite a few existing ones that I'm still working with too. Book is plodding along at a slow pace but it's still moving! Went to a reunion of where I used to work. It was rather odd that I didn't have to explain to a single person what I was doing, in fact their first two comments were always "your doing coaching now aren't you?" and "Yeah I noticed you do a lot of stuff on LinkedIn". At least I know that it's getting the word out. I've been helping a few other people get started with podcasting too. Question? I don't swear on the show at all. I would normally, even with some clients (if they swear first), do you think I should loosen up and let out the odd expletive here too? It would probably mean that I would need to turn on "explicit" tag. But I'm happy to do that if it makes what I'm saying more real. So I guess I'm asking, does swearing add anything?   Tech of the week Strong Lifts Website Strong Lifts 5x5 iOS App Strong Lifts YouTube Channel If you want to gain muscle and strength while burning fat, and you’re sick and tired of doing body-part split routines with little to no results, then I highly recommend you to check out my FREE StrongLifts 5×5 training program. You can get my free ebook that describes StrongLifts 5×5 as well as a free 30min video where I show you how to do the workout… plus an app to track your workouts on your phone, all at no cost or obligation by going here.   How to give criticism Mark S. Jungmann @laffingbuddha We all have different ways of doing things. Some things may not be as efficient as others, but what ever works. It's more important that something gets done than how it gets done, for the most part anyway. If it's a health and safety issue, it's fairly easy. Corporate policy, not too hard either. But just because you know a better way, or their way irritates you? Not so much. The best way to give it, is to wait until it's asked for. Feedback is vital for many people to improve, but they have to be in a receptive state. You can prepare them for it, sometimes, by pre-empting it with "can I give you some feedback?" Feedback might not be the best word to use. Or alternatively just ask them if you can "help you understand how they do it". This has 2 benefits, 1: you are going to understand their thought process and 2: you'll be able to fix smalls steps that are faulty, rather than trying to fix the whole thing, which can be a bit overwhelming and unnecessary. I go through this in a lot more detail in the podcast:- Emotions Private Timing, sooner rather than later Actions/behaviour not the person, Stick to facts Be specific let them explain wok together for the solution You might also find this video useful. It's a bit cheesy but it's got some good points. How to give negative feedback   Subscribe Subscribing to the podcast is dead easy, just pop over to iTunes and hit the subscribe button. You’ll then get each episode automatically when it’s released You can also get an email every time a new blog post or podcast is added. You can play the podcast or read the new post directly in your email or visit back to the website. Just scroll up to the top of this webpage and fill in your name and email address in the right hand side. Join the Community As this is very new, I’d love to get kickstarted with an offer,

 Erotica Magazine: Playboy L... : Drew Gerald (of Ear Erotica, AudioBook Porn King): Drew Gerald Discusses His EarErotica (Audio Porn for Women) Business | File Type: audio/mpeg | Duration: Unknown

*Obsession Systems, the company that specializes in the art of seducing women has recently acquired by Guillermo Ventures (my families venture capital firm) and is now named Erotica. Thank you for all of your fierce loyalty and continued support. https://archive.org/download/dirty1/cassino11.mp3 Drew Gerald (of Ear Erotica, AudioBook Porn King): Drew Gerald Discusses His EarErotica (Audio Porn for Women) Business and How GUys Can Use their Porn Addiction to Increase their Sexual […]

 Home Tech – The Average Guy... : 12 Things To Do At the End of the Year for a Digital Health Check – HT148 | File Type: audio/mpeg | Duration: Unknown

Christian Johnson (@TheWizBM) and Mike Howard from http://jpeg2RAW.com join Jim (@jcollison) for show #148 of Home Tech Podcast brought to you by the Average Guy Network. Show Music provided by http://mynameisrudolph.com/ Support the Average Guy Tech Scholarship Fund: http://theAverageGuy.tv/amazon Join us for the show live each Thursday at 8pmC/9E/1UTC at http://theAverageGuy.tv/live Listen Mobile:   Catch Mike Howard's Podcast at http://www.jpeg2raw.com/ [3:59  What is your end of the year Home Tech Checklist?] 12 things you might have some time to do after Christmas dinner! Are your local PC hard drives still spinning? Physical Check (Some Great deals in the HSS (http://homeservershow.com/forums/) and TAG Facebook group (https://www.facebook.com/groups/theaverageguy/) lately.  Best time to buy is usually now. Use  http://theAverageGuy.tv/amazon if purchasing from Amazon, HS Tune Pro - http://www.hdtune.com/ ATTO - http://www.attotech.com/ Do an inventory of all your storage locations. Do you know where everything is at? Do you know the condition of them? Run Belarc to do an inventory. http://www.belarc.com/ Are your clients getting backed up? Verify that your backups are working. http://www.code42.com/crashplan/ if you don't have any backup. Might be a good time to check AV? http://www.malwarebytes.org/ or purchase at Malwarebytes Anti-Malware Pro 2013 http://amzn.com/B00AY016T0 What have the kids installed?  Toolbars? Are your cloud accounts still working? What data do you have on them?  Do you have a plan? Do you know if they are all still in business? Do you know which ones you have? http://box.com, http://dropbox.com. http://copy.com https://skydrive.live.com/ Can you actually restore a file? Can you restore from bare metal? Do a real test! The site I referred to during the show is now up and running!  http://theAverageGuy.me Have you consolidated your pictures and videos? Android to Google+ v Windows Phone to Skydrive Good time to get your documents in order and in a 2013/2014 folder. Do you need to scan them in? Do you just take a photo of them? FileCenter -  http://www.lucion.com/filecenter-overview.html NeatDesk - http://amzn.com/B001CQ8ER2 Is the data that just needs to go away? Just because you can keep it, doesn’t mean you should. Is your Windows Home Server v1 getting a little long in the tooth? Is it time for an upgrade to 2011 @ $40 - $50?  http://amzn.com/B0050TVAWS WS2012R2E is now $399 on Amazon - http://amzn.com/B00GAIBC0I Check your UPS battery It is backing everything up, do you know it works? What about your gadgets? Jim's Battery Backup Solution - APC Back-UPS Pro by APC Link: http://amzn.com/B0038ZTZ3W Look through your boxes of old equipment and recycle some of it. Come on, you don’t really need that serial port to USB adapter, do you? Best Buy Recycling Program - http://www.bestbuy.com/site/Global-Promotions/Recycling-Electronics/pcmcat149900050025.c?id=pcmcat149900050025 Check with your friend and remind them to do the same - pass this podcast along to a friend [56:16 Christian's Update] Bluehost - CLICK HERE TO SIGNUP FOR BLUEHOST.COM UpTime Robot - http://uptimerobot.com/ jpeg2RAW Photo Challenge - https://www.facebook.com/groups/jpeg2raw/ Ask the Podcast Coach with Dave Jackson - http://schoolofpodcasting.com/live 9:30am Central on Saturdays Music from the band - http://mynameisrudolph.com/   Facebook Page:  https://www.facebook.com/theAverageGuyTV Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/theaverageguy/ If you’d like to subscribe to the show, click on to update your iTunes library, or for other Podcast downloading applications, please click on the RSS Feed and pick your Pod Catcher of choice! Or, you can now stream the show online at Stitcher.

 Pixxie's Eve Online Podcast : Pixxie’s Eve Online Podcast Episode 9 | File Type: audio/mpeg | Duration: 01:12:48

Jump inside Pixxie’s head as she considers Dust 514, and chats about games like Bioware’s Mass Effect 3 and Star Wars TOR. You can hear a bit about why Shy got Pixxie into doing Star Wars PvP! After that, Pixxie gives you the scoop on what her Eve trader is up to these days, and her plans to copy Eve's solo PvP'ers. She chats about Planetary Interaction, and lets you in on what her main character has been doing and learning in nullsec – particularly with regard to Stealth Bombers. After that, Pixxie lists highlights from Fanfest. She covers a number of Devblogs, such as the one announcing the fabulous Alliance Tournament 10 (drool). She goes on to discuss who got her votes in the recent CSM elections, refers to the recent alliance panel drama, and of course talks about the coming Burn Jita/Save Jita campaigns and month of Hulkageddon. Finally, Pixxie shines a light on why Eve players fear animals, and concludes the show with a Russian lesson which is bound to come in handy nearly every minute of every day in Eve Online. -M-U-S-I-C- from Serenity Vortex and Magnatune Subscription Reiki’s site: http://soundcloud.com/the-serenity-vortex Reiki’s tracks used: Comet McNaught and B’ak’tun Humanity and Cold by Aluminium Forest’s Aluminium Forest Album Money from The Suicide Denial’s We’ll Go Down Fighting Album Rain from Joey Fehrenbach’s Mellowdrama Album Cry from Anton Cosmo’s Inbetween Album Twist the Knife (feat with Miona) from ChilL’s Controlled Chaos Album -L-I-N-K-S- **EVE ONLINE DEV BLOGS LINK** http://community.eveonline.com/devblog.asp **INFERNO UPDATE AND BEYOND** http://www.tentonhammer.com/eve-online/interviews/ccp-unifex/inferno-part-one http://www.tentonhammer.com/eve-online/interviews/ccp-unifex/inferno-part-two http://imgur.com/a/LuiEZ#0 **FANFEST 2012: SECURITY PRESENTATION RE RMT 8 BOTTING** http://www.youtube.com/watch?v=UG13u9KKtzE **CSM RESULTS 8 COMMENTARY** http://community.eveonline.com/council/voting/votingResults.asp http://soundcloud.com/aryndelvyst/the-mittani-vs-brendan-drain http://www.tentonhammer.com/eve/spymaster/77 **LESS TEARS - SAVE JITA: TAKE HISEC BACK CAMPAIGN** https://forums.eveonline.com/default.aspx?g=posts8t=88910 **HULKAGEDDON IS COMING!** http://www.machine9.net/?p=827 https://www.tentonhammer.com/eve/guides/ships/tanked-hulk **PLANETARY INTERACTION** http://www.youtube.com/watch?v=o7iNUUdnoiA http://eveplanets.com/eve/components/index/show/Water **STEALTH BOMBER GUIDES** http://www.youtube.com/watch?v=3Lh8K9t9uZI http://amerrylifeandashortone.blogspot.com/2010/08/stealth-bomber-guide.html **KITTENS IN SPACESHIPS!** http://www.youtube.com/watch?v=4Z3r9X8OahA **PvP INSPIRATION 8 TRAINING** Bringing Solo Back by Kil2 and Kovorix http://www.youtube.com/user/jampyzero https://forums.eveonline.com/default.aspx?g=posts8t=421338find=unread EVE Online - Small gang and solo PvP with Sard Caid http://www.twitch.tv/sardcaid EVE is Easy Series by Garmon **Removing link - will put it back if it gets CCP approval Solo PvP Video by Iczer X01 http://www.youtube.com/watch?v=gCENNVHsCH8 Epoara – Solo PvP Channel http://www.youtube.com/user/utlar Fearless (Solo PVP) by SPJR http://www.youtube.com/watch?v=7eTlw7sqbWg8feature=youtu.be Almost.wmv by Pleniers http://www.youtube.com/watch?v=PEKsqJDKo7g8feature=youtu.be **MY TRADER WANTS TO SOLO PVP THE WAY DARTH VADER PLAYS GOLF!** This link is compliments of Shy `3 http://www.youtube.com/watch?v=YRQyS_8sShw8feature=related **NEW/RETURNING PODCASTS** TEN EVEning News https://forums.eveonline.com/default.aspx?g=posts8t=912758find=unread Scram Web http://scramweb.blogspot.co.uk/ Declarations of War (returning podcast, highly recommended) http://noirmercs.com/ Unnamed Podcast http://driftersdiary.wordpress.com/2012/03/11/unnamed-podcast-pilot-episode/ **VIDEOS/COVERS BY EVE PLAYERS** Remember to change quality to Hi

 龙飞虎讲功夫英语 : 传统教学如何创造英语恐惧症(中文版) | File Type: video/x-mp4 | Duration: 07:27

传统教学如何创造英语恐惧症(中文版)

 Techකතා : Computer Hardware & Gaming – EP6 | File Type: audio/mpeg | Duration: 40:30

Techකතා විසින් අලුතෙන් ගෙන එන පරිගණක hardware හා Gaming ගැන ගෙන එන අලුත්ම වැඩසටහන් මාලාවේ හයවන වැඩසටහනයි . මෙ මසකට දෙවරක්, සෙනසුරාදා රාත්‍රී 9යෙ සිට සජීවී විකාශනය වේ. මෙය කාලිංග හා අනුෂ ගෙන එයි. අද වැඩසටහන Video පමණක් නොව Audio ලෙසද  හැක. View Directly in YouTube ගැටළු/අදහස්/උදහස් comment එකක් ලෙස යොදන්න Techකතා sms update ඉදිරියේදීත් ලබාගන්න follow techkatha ලෙස type කොට 40404 වෙත sms කරන්න.  High Quality 56Kbps (Broadband අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා සදහා) [Download MP3 ZIP (16.2MB) or OGG (19.6MB)] Techකතා බැජ් එකක් ඔබේ බෙව්/බ්ලොග් අඩවිය ඇතුලත් කරන්න කැමතිනම්, මේ පුරුකට පිවිසෙන්න. Facebook | Twitter | iTunes | iPhone App | Android App | Google Group | Magazine | Google+ | Nokia Internet Radio | TuneIn Radio | Techකතා Mobile Site | Stitcher Techකතා තවත් අසන්නන් අතරට ගෙන යන්න  අපිට උපකාරයක් ලෙස පහත බොත්තම් ඔබා එය ඔබේ facebook, twitter යහලුවන් සමග බෙදාගන්න.

 Superscoreboard : Monday 4th December Clyde 1 Superscoreboard | File Type: video/m4a | Duration: 01:25:56

Monday 4th December Clyde 1 Superscoreboard

 Techකතා : Computer Hardware & Gaming – EP6 | File Type: audio/mpeg | Duration: 40:30

Techකතා විසින් අලුතෙන් ගෙන එන පරිගණක hardware හා Gaming ගැන ගෙන එන අලුත්ම වැඩසටහන් මාලාවේ හයවන වැඩසටහනයි . මෙ මසකට දෙවරක්, සෙනසුරාදා රාත්‍රී 9යෙ සිට සජීවී විකාශනය වේ. මෙය කාලිංග හා අනුෂ ගෙන එයි. අද වැඩසටහන Video පමණක් නොව Audio ලෙසද  හැක. View Directly in YouTube ගැටළු/අදහස්/උදහස් comment එකක් ලෙස යොදන්න Techකතා sms update ඉදිරියේදීත් ලබාගන්න follow techkatha ලෙස type කොට 40404 වෙත sms කරන්න.  High Quality 56Kbps (Broadband අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා සදහා) [Download MP3 ZIP (16.2MB) or OGG (19.6MB)] Techකතා බැජ් එකක් ඔබේ බෙව්/බ්ලොග් අඩවිය ඇතුලත් කරන්න කැමතිනම්, මේ පුරුකට පිවිසෙන්න. Facebook | Twitter | iTunes | iPhone App | Android App | Google Group | Magazine | Google+ | Nokia Internet Radio | TuneIn Radio | Techකතා Mobile Site | Stitcher Techකතා තවත් අසන්නන් අතරට ගෙන යන්න  අපිට උපකාරයක් ලෙස පහත බොත්තම් ඔබා එය ඔබේ facebook, twitter යහලුවන් සමග බෙදාගන්න.

 The Boundless Show : How Well Do You Know Lisa?: Episode 675 | File Type: audio/mp3 | Duration: 3214

Friends and family answer questions about host Lisa Anderson, plus Justin Camp on men  finding God, and is she too ambitious for her boyfriend?      Featured musical artist: About a Mile Roundtable: Lisa Anderson Quiz Lisa Anderson has hosted “The Boundless Show” since it began in 2008. In more than 12 years, she’s shared a lot of personal information. (She would say, sometimes too much information.) But do you know her favorite movie? Or what would make her turn down a date? Or what jobs she held before working at Boundless? Tune it to see if her team member James, her sister Sara, and her friend Julianna know the answers. And of course Lisa will offer random but witty commentary on all of their guesses.  Culture: Men and God: To Infinity and Beyond! What do real-life American astronauts have to do with a man’s search for God? Justin Camp has some ideas. He uses the stories of these extraordinary men, plus a few more ordinary journeys (including his own) to give men the motivation to draw near to God, get unstuck from whatever’s holding them back, and start living with fresh eyes. A life well-lived is an adventure, Justin says, especially with God at its center. This one’s for the guys, but ladies, you’re welcome to listen too.    Inbox: Too Ambitious for Her Boyfriend? They’ve been dating for a year and a half, but she can’t imagine marrying him. She has a high-paying job and speaks four languages; he’s job-hopping and living with his parents. She helped him buy his car and is starting to resent how much he needs her. What’s next? Lisa Anderson weighs in with some helpful thoughts.

 Superscoreboard : Monday 4th December Clyde 1 Superscoreboard | File Type: video/m4a | Duration: 01:25:56

Monday 4th December Clyde 1 Superscoreboard

 Technorama : Episode 624: Happy New Year! | File Type: audio/mpeg | Duration: 1:06:50

Listen below with the audio player or Click Here for complete show notes and video from the show. Feedback * Megan Enloe – Email What is your Geekish wish/prediction/hope for the new year? Technorama Chuck On This Day In History for January 6, 2021 This is the 6th day of the year in the Gregorian calendar. There are 359 days remaining in 2021. It was on this date in 1838, that Alfred Vail and colleagues demonstrated a telegraph system using dots and dashes (this is the forerunner of Morse code).. Also on January 6, 1847, Samuel Colt obtained his first contract for the sale of revolver pistols to the United States government.. Also today in 1912, German geophysicist Alfred Wegener first presented his theory of continental drift.. It was also this date in 1930 that The first diesel-powered automobile trip was completed, from Indianapolis, Indiana, to New York, New York.. 74 years ago today, Pan American Airlines became the first commercial airline to offer a round-the-world ticket. It was 47 years ago today, that In response to the 1973 oil crisis, daylight saving time commenced nearly four months early in the United States. Happy birthday goes out on this date to: French martyr and saint, Joan of Arc, born on this date in 1412. Born January 6, 1561, Danish mathematician and physicist Thomas Fincke. French chemist and academic, Anselme Payen was born 226 years ago today. Born January 6, 1807, German-Hungarian mathematician and physicist Joseph Petzval. American cowboy and actor, Tom Mix was born 141 years ago today. Danny Thomas, the American actor, comedian, producer and humanitarian was born 109 years ago today. Born January 6, 1920, Korean religious leader; founder of the Unification Church Sun Myung Moon. Earl Scruggs, the American banjo player was born 97 years ago today. American engineer and businessman, founded the DeLorean Motor Company, John DeLorean, born on this date in 1925. American actor, Vic Tayback was born 91 years ag today. Oleg Grigoryevich Makarov, the Russian engineer and astronaut was born 88 years ago today. Born January 6, 1944, American actress and singer Bonnie Franklin. Also turning 77 today is Swiss immunologist and academic, Nobel Prize laureate Rolf M. Zinkernagel. Also born on that same date in 1948,  American colonel and astronaut, Guy Gardner. British-American astrophysicist and astronaut, Michael Foale, born on this date in 1957. Born January 6, 1968, American director, producer, and screenwriter John Singleton. Listener Birthdays 3 – Thomas Gideon (The Command Line Podcast) 6 – Steve Therrien (Canada) 8 – Elvis! 9 – Lingo from the Brit & Yankee pubcast And that’s the way it was, on this day in history for January 6, 2021. If you want to get on the Technorama Birthday Calendar, visit our website and look for the Birthday Calendar link. News Recovering Samples From the Moon, China’s Chang’e-5 Team Used Exoskeletons – Slashdot Hacks & Strange Stories Some ...

 The Home Server Show Podcast : Home Server Show 306- Final Episode | File Type: audio/mpeg | Duration: 31:23

That day has come! We all come up on “that day,” either with joy or dismay.  I have a little bit of both that I’m publishing the last episode of the Home Server Show.  It all started in 2008 and now comes to end.  My podcasting is not over however.  I have a brand new show and I’ll talk about that in this last episode.  I’ll also talk about how HSS started and we will bookend this journey with Ian Dixon who was my first interview and on the first episode. Check out RESET at mccabe.io I gave brief thanks and mentions during this short episode.  Honestly, I could have spent an hour listing people.  I wanted to type them out here.  I don’t know why but I really didn’t want choke up during that last episode.  Seems silly right? The other thing is I’ve stared at this post for hours.  I can’t possibly list everyone.  I am going to leave someone out and it’s not on purpose.  I’ve aged folks.  Why do you think I started a forum?  So I could ask questions to you guys!  I can’t possibly list you all and I’m sorry if you don’t see your name here. Many thanks to all who have interviewed with me, talked to me about their gear, have and continue to participate in my many forums.  You have participated in all my crazy ideas, my popular ones and my failed ones!  Thank you as well to everyone who has co-hosted with me on Home Server Show and Surface Geeks.   There is no way I could list all those people but Chris Lux, John Zajdler, and Jim Collison stick out in my mind.  What a wonderful time we had together during the HSS Version 1 days.  Jim, thanks for sticking with me Speaking of hey days. Ian Dixon, Andrew Edney, Alex Kuretz, Terry Walsh, Phillip Churchill, Christopher Courtney, Kevin Schoonover, John Stutsman, Chris Kenney, Rich O’Neal, Mike Faucher, Jose Ortiz, Michael Martis, Tim Daleo, Jim McCarthy, Jim Clark, Garry Whittaker, Dewain Robinson, Kyle Reddoch, John Wiskowski, Darren Cohen, Synology, WD, Icy Dock, and you.  Yes, you reading this.  That’s who I have to thank. All who have listened.  All who have read. Every single one of the V1 Add-In Developers.  You guys rocked. All the top posters in the HSS Forums. Meetup attendees. You are a crazy bunch! Microsoft.  WHS Team, Ex Softie, now Amazon Alexa: Charlie Kindel, Surface Team, Windows Insider Team. The Indianapolis Microsoft Store for treating me like a “big shot.”  Nanette Winter, the community director, for coming through with all my requests. Thanks for a great ride.  I hope you like RESET and I’ll see you in the forums.

 龙飞虎讲功夫英语 : 传统教学如何创造英语恐惧症(中文版) | File Type: video/x-mp4 | Duration: 07:27

传统教学如何创造英语恐惧症(中文版)