Podcasts Recently Shared by Digital Podcast Users

 Techකතා : Computer Hardware & Gaming – EP6 | File Type: audio/mpeg | Duration: 40:30

Techකතා විසින් අලුතෙන් ගෙන එන පරිගණක hardware හා Gaming ගැන ගෙන එන අලුත්ම වැඩසටහන් මාලාවේ හයවන වැඩසටහනයි . මෙ මසකට දෙවරක්, සෙනසුරාදා රාත්‍රී 9යෙ සිට සජීවී විකාශනය වේ. මෙය කාලිංග හා අනුෂ ගෙන එයි. අද වැඩසටහන Video පමණක් නොව Audio ලෙසද  හැක. View Directly in YouTube ගැටළු/අදහස්/උදහස් comment එකක් ලෙස යොදන්න Techකතා sms update ඉදිරියේදීත් ලබාගන්න follow techkatha ලෙස type කොට 40404 වෙත sms කරන්න.  High Quality 56Kbps (Broadband අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා සදහා) [Download MP3 ZIP (16.2MB) or OGG (19.6MB)] Techකතා බැජ් එකක් ඔබේ බෙව්/බ්ලොග් අඩවිය ඇතුලත් කරන්න කැමතිනම්, මේ පුරුකට පිවිසෙන්න. Facebook | Twitter | iTunes | iPhone App | Android App | Google Group | Magazine | Google+ | Nokia Internet Radio | TuneIn Radio | Techකතා Mobile Site | Stitcher Techකතා තවත් අසන්නන් අතරට ගෙන යන්න  අපිට උපකාරයක් ලෙස පහත බොත්තම් ඔබා එය ඔබේ facebook, twitter යහලුවන් සමග බෙදාගන්න.

 Superscoreboard : Monday 4th December Clyde 1 Superscoreboard | File Type: video/m4a | Duration: 01:25:56

Monday 4th December Clyde 1 Superscoreboard

 Techකතා : Computer Hardware & Gaming – EP6 | File Type: audio/mpeg | Duration: 40:30

Techකතා විසින් අලුතෙන් ගෙන එන පරිගණක hardware හා Gaming ගැන ගෙන එන අලුත්ම වැඩසටහන් මාලාවේ හයවන වැඩසටහනයි . මෙ මසකට දෙවරක්, සෙනසුරාදා රාත්‍රී 9යෙ සිට සජීවී විකාශනය වේ. මෙය කාලිංග හා අනුෂ ගෙන එයි. අද වැඩසටහන Video පමණක් නොව Audio ලෙසද  හැක. View Directly in YouTube ගැටළු/අදහස්/උදහස් comment එකක් ලෙස යොදන්න Techකතා sms update ඉදිරියේදීත් ලබාගන්න follow techkatha ලෙස type කොට 40404 වෙත sms කරන්න.  High Quality 56Kbps (Broadband අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා සදහා) [Download MP3 ZIP (16.2MB) or OGG (19.6MB)] Techකතා බැජ් එකක් ඔබේ බෙව්/බ්ලොග් අඩවිය ඇතුලත් කරන්න කැමතිනම්, මේ පුරුකට පිවිසෙන්න. Facebook | Twitter | iTunes | iPhone App | Android App | Google Group | Magazine | Google+ | Nokia Internet Radio | TuneIn Radio | Techකතා Mobile Site | Stitcher Techකතා තවත් අසන්නන් අතරට ගෙන යන්න  අපිට උපකාරයක් ලෙස පහත බොත්තම් ඔබා එය ඔබේ facebook, twitter යහලුවන් සමග බෙදාගන්න.

 The Boundless Show : How Well Do You Know Lisa?: Episode 675 | File Type: audio/mp3 | Duration: 3214

Friends and family answer questions about host Lisa Anderson, plus Justin Camp on men  finding God, and is she too ambitious for her boyfriend?      Featured musical artist: About a Mile Roundtable: Lisa Anderson Quiz Lisa Anderson has hosted “The Boundless Show” since it began in 2008. In more than 12 years, she’s shared a lot of personal information. (She would say, sometimes too much information.) But do you know her favorite movie? Or what would make her turn down a date? Or what jobs she held before working at Boundless? Tune it to see if her team member James, her sister Sara, and her friend Julianna know the answers. And of course Lisa will offer random but witty commentary on all of their guesses.  Culture: Men and God: To Infinity and Beyond! What do real-life American astronauts have to do with a man’s search for God? Justin Camp has some ideas. He uses the stories of these extraordinary men, plus a few more ordinary journeys (including his own) to give men the motivation to draw near to God, get unstuck from whatever’s holding them back, and start living with fresh eyes. A life well-lived is an adventure, Justin says, especially with God at its center. This one’s for the guys, but ladies, you’re welcome to listen too.    Inbox: Too Ambitious for Her Boyfriend? They’ve been dating for a year and a half, but she can’t imagine marrying him. She has a high-paying job and speaks four languages; he’s job-hopping and living with his parents. She helped him buy his car and is starting to resent how much he needs her. What’s next? Lisa Anderson weighs in with some helpful thoughts.

 Superscoreboard : Monday 4th December Clyde 1 Superscoreboard | File Type: video/m4a | Duration: 01:25:56

Monday 4th December Clyde 1 Superscoreboard

 Technorama : Episode 624: Happy New Year! | File Type: audio/mpeg | Duration: 1:06:50

Listen below with the audio player or Click Here for complete show notes and video from the show. Feedback * Megan Enloe – Email What is your Geekish wish/prediction/hope for the new year? Technorama Chuck On This Day In History for January 6, 2021 This is the 6th day of the year in the Gregorian calendar. There are 359 days remaining in 2021. It was on this date in 1838, that Alfred Vail and colleagues demonstrated a telegraph system using dots and dashes (this is the forerunner of Morse code).. Also on January 6, 1847, Samuel Colt obtained his first contract for the sale of revolver pistols to the United States government.. Also today in 1912, German geophysicist Alfred Wegener first presented his theory of continental drift.. It was also this date in 1930 that The first diesel-powered automobile trip was completed, from Indianapolis, Indiana, to New York, New York.. 74 years ago today, Pan American Airlines became the first commercial airline to offer a round-the-world ticket. It was 47 years ago today, that In response to the 1973 oil crisis, daylight saving time commenced nearly four months early in the United States. Happy birthday goes out on this date to: French martyr and saint, Joan of Arc, born on this date in 1412. Born January 6, 1561, Danish mathematician and physicist Thomas Fincke. French chemist and academic, Anselme Payen was born 226 years ago today. Born January 6, 1807, German-Hungarian mathematician and physicist Joseph Petzval. American cowboy and actor, Tom Mix was born 141 years ago today. Danny Thomas, the American actor, comedian, producer and humanitarian was born 109 years ago today. Born January 6, 1920, Korean religious leader; founder of the Unification Church Sun Myung Moon. Earl Scruggs, the American banjo player was born 97 years ago today. American engineer and businessman, founded the DeLorean Motor Company, John DeLorean, born on this date in 1925. American actor, Vic Tayback was born 91 years ag today. Oleg Grigoryevich Makarov, the Russian engineer and astronaut was born 88 years ago today. Born January 6, 1944, American actress and singer Bonnie Franklin. Also turning 77 today is Swiss immunologist and academic, Nobel Prize laureate Rolf M. Zinkernagel. Also born on that same date in 1948,  American colonel and astronaut, Guy Gardner. British-American astrophysicist and astronaut, Michael Foale, born on this date in 1957. Born January 6, 1968, American director, producer, and screenwriter John Singleton. Listener Birthdays 3 – Thomas Gideon (The Command Line Podcast) 6 – Steve Therrien (Canada) 8 – Elvis! 9 – Lingo from the Brit & Yankee pubcast And that’s the way it was, on this day in history for January 6, 2021. If you want to get on the Technorama Birthday Calendar, visit our website and look for the Birthday Calendar link. News Recovering Samples From the Moon, China’s Chang’e-5 Team Used Exoskeletons – Slashdot Hacks & Strange Stories Some ...

 The Home Server Show Podcast : Home Server Show 306- Final Episode | File Type: audio/mpeg | Duration: 31:23

That day has come! We all come up on “that day,” either with joy or dismay.  I have a little bit of both that I’m publishing the last episode of the Home Server Show.  It all started in 2008 and now comes to end.  My podcasting is not over however.  I have a brand new show and I’ll talk about that in this last episode.  I’ll also talk about how HSS started and we will bookend this journey with Ian Dixon who was my first interview and on the first episode. Check out RESET at mccabe.io I gave brief thanks and mentions during this short episode.  Honestly, I could have spent an hour listing people.  I wanted to type them out here.  I don’t know why but I really didn’t want choke up during that last episode.  Seems silly right? The other thing is I’ve stared at this post for hours.  I can’t possibly list everyone.  I am going to leave someone out and it’s not on purpose.  I’ve aged folks.  Why do you think I started a forum?  So I could ask questions to you guys!  I can’t possibly list you all and I’m sorry if you don’t see your name here. Many thanks to all who have interviewed with me, talked to me about their gear, have and continue to participate in my many forums.  You have participated in all my crazy ideas, my popular ones and my failed ones!  Thank you as well to everyone who has co-hosted with me on Home Server Show and Surface Geeks.   There is no way I could list all those people but Chris Lux, John Zajdler, and Jim Collison stick out in my mind.  What a wonderful time we had together during the HSS Version 1 days.  Jim, thanks for sticking with me Speaking of hey days. Ian Dixon, Andrew Edney, Alex Kuretz, Terry Walsh, Phillip Churchill, Christopher Courtney, Kevin Schoonover, John Stutsman, Chris Kenney, Rich O’Neal, Mike Faucher, Jose Ortiz, Michael Martis, Tim Daleo, Jim McCarthy, Jim Clark, Garry Whittaker, Dewain Robinson, Kyle Reddoch, John Wiskowski, Darren Cohen, Synology, WD, Icy Dock, and you.  Yes, you reading this.  That’s who I have to thank. All who have listened.  All who have read. Every single one of the V1 Add-In Developers.  You guys rocked. All the top posters in the HSS Forums. Meetup attendees. You are a crazy bunch! Microsoft.  WHS Team, Ex Softie, now Amazon Alexa: Charlie Kindel, Surface Team, Windows Insider Team. The Indianapolis Microsoft Store for treating me like a “big shot.”  Nanette Winter, the community director, for coming through with all my requests. Thanks for a great ride.  I hope you like RESET and I’ll see you in the forums.

 龙飞虎讲功夫英语 : 传统教学如何创造英语恐惧症(中文版) | File Type: video/x-mp4 | Duration: 07:27

传统教学如何创造英语恐惧症(中文版)

 Superscoreboard : Monday 4th December Clyde 1 Superscoreboard | File Type: video/m4a | Duration: 01:25:56

Monday 4th December Clyde 1 Superscoreboard

 The Boundless Show : It’s Time to Vote!: Episode 665 | File Type: audio/mp3 | Duration: 3661

Pastors tell us how to do church during the pandemic, plus last-minute tips for Tuesday’s national election, and she’s uncomfortable with him saying “I love you.” Featured musical artist: All Sons & Daughters Roundtable: Pastors Tackle the Pandemic When COVID-19 shut down countries and economies around the world, churches were uniquely affected. Many churches shut their doors and went online immediately, and some have yet to resume meeting in person. The distance and disconnectedness have taken their toll. Many church-goers feel angry and isolated; some have drifted away entirely. This week’s panel of pastors shares the frustrations and challenges they’ve encountered in leading a church during this unprecedented time, as well as opportunities for ministry and growth that have surfaced. They also give helpful ideas for staying connected at church and supporting your pastor and ministry team in this season.    Culture: Cast Your Ballot and Pray For months, we’ve been bombarded with TV commercials and bulk mail ads telling us who and what to vote for (and against) in this national election. And now the time has come. With the election less than a week away, it’s time to cast your ballot. John Stonestreet, president of The Colson Center for Christian Worldview, explains why it’s important for Christians to vote in this election — and how to make an informed decision. He also gives tips for discerning the truth from a lie in the midst of information overload. Most importantly, he calls us to pray for God’s will and glory to be revealed, whatever the outcome.  Inbox: Uncomfortable With “I Love You” She’s dating a guy and really likes him. But after a couple of dates, he’s already saying “I love you.” She’s tried to awkwardly ignore it, but it’s making her increasingly uncomfortable when he says it. Is it time to speak up? Counselor Glenn Lutjens weighs in.

 Techකතා : Computer Hardware & Gaming – EP6 | File Type: audio/mpeg | Duration: 40:30

Techකතා විසින් අලුතෙන් ගෙන එන පරිගණක hardware හා Gaming ගැන ගෙන එන අලුත්ම වැඩසටහන් මාලාවේ හයවන වැඩසටහනයි . මෙ මසකට දෙවරක්, සෙනසුරාදා රාත්‍රී 9යෙ සිට සජීවී විකාශනය වේ. මෙය කාලිංග හා අනුෂ ගෙන එයි. අද වැඩසටහන Video පමණක් නොව Audio ලෙසද  හැක. View Directly in YouTube ගැටළු/අදහස්/උදහස් comment එකක් ලෙස යොදන්න Techකතා sms update ඉදිරියේදීත් ලබාගන්න follow techkatha ලෙස type කොට 40404 වෙත sms කරන්න.  High Quality 56Kbps (Broadband අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා සදහා) [Download MP3 ZIP (16.2MB) or OGG (19.6MB)] Techකතා බැජ් එකක් ඔබේ බෙව්/බ්ලොග් අඩවිය ඇතුලත් කරන්න කැමතිනම්, මේ පුරුකට පිවිසෙන්න. Facebook | Twitter | iTunes | iPhone App | Android App | Google Group | Magazine | Google+ | Nokia Internet Radio | TuneIn Radio | Techකතා Mobile Site | Stitcher Techකතා තවත් අසන්නන් අතරට ගෙන යන්න  අපිට උපකාරයක් ලෙස පහත බොත්තම් ඔබා එය ඔබේ facebook, twitter යහලුවන් සමග බෙදාගන්න.

 wpweb : Buy Premium WordPress Plugin | File Type: audio/mpeg | Duration: 00:19

Buy premium WordPress & woocommerce plugins from #1 WordPress website development company India. Hire WordPress plugin & theme developer from Wpwebelite.

 Eddy Addy's Podcast : The Mystery of Prayer - 11-09-2013 | File Type: audio/mpeg | Duration: 1:04:21

The Mystery of Prayer - 11-09-2013

 Q. Alexander : Q & A with Q Part 2 | File Type: audio/x-m4a | Duration: 814

Listen to my podcast as I answer some of your questions that I received from people either from social media, in person at events or people I've met along the way. I hope you enjoy it! ❤️ --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app Support this podcast: https://anchor.fm/qalexander/support

 The Princeton Review - Voca... : Lots of Laughs (Junior Level) | File Type: audio/mpeg | Duration: Unknown

Have a laugh on us! -- There are many different types of laughter If I sing them to you now you might remember them after You bite into some food that is really bitter Your friend sees your face and he starts to titter You notice that your teacher is a big nose picker You know you shouldn't laugh but you start to snicker A laugh that sounds like a bird is called a cackle If it's loud enough, it will raise your hackles The funniest thing that you ever saw Is likely to cause you to guffaw When you laugh real loud, that's called a chortle We need to learn to laugh because we're mortal There are many different types of laughter If I sing them to you now you might remember them after