شناخت موسیقی دستگاهی ایران show

شناخت موسیقی دستگاهی ایران

Summary: از فواید بازگشت لطفی در سال ۸۵ از آمریکا به ایران برنامه‌هایی بود که برای رادیو فرهنگ و جهت آموزش عمومی موسیقی دستگاهی ایران ساخت . بایگانی این پادکستها را در اینجا میتوانید به دست آورید تمامی این ۵۹ قسمت از کانال تلگرام "نقد خیال" گرفته شده اند و من صرفا اینجا آپلودشون کردم. @naghdehaal

Join Now to Subscribe to this Podcast
  • Visit Website
  • RSS
  • Artist: Mohammad Hossein Salari
  • Copyright: Mohammad Hossein Salari

Podcasts:

 قسمت پنجاه و نهم | File Type: audio/mpeg | Duration: 00:25:21

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و نهم [این آخرین قسمت از مجموعه شناخت موسیقی دستگاهی ایران می‌باشد]

 قسمت پنجاه و هشتم | File Type: audio/mpeg | Duration: 00:28:16

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و هشتم

  قسمت پنجاه و هفتم | File Type: audio/mpeg | Duration: 00:24:58

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و هفتم

 قسمت پنجاه و ششم | File Type: audio/mpeg | Duration: 00:25:22

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و ششم

 قسمت پنجاه و پنجم | File Type: audio/mpeg | Duration: 00:21:11

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و پنجم

 قسمت پنجاه و چهارم | File Type: audio/mpeg | Duration: 00:29:58

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و چهارم

 قسمت پنجاه و سوم | File Type: audio/mpeg | Duration: 00:18:48

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و سوم

 قسمت پنجاه و دوم | File Type: audio/mpeg | Duration: 00:26:54

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و دوم

 قسمت پنجاه و یکم | File Type: audio/mpeg | Duration: 00:21:00

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاه و یکم

 قسمت پنجاهم | File Type: audio/mpeg | Duration: 00:20:32

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت پنجاهم

 قسمت چهل و نهم | File Type: audio/mpeg | Duration: 00:27:17

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهل و نهم

 قسمت چهل و هشتم | File Type: audio/mpeg | Duration: 00:29:17

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهل و هشتم

 قسمت چهل و هفتم | File Type: audio/mpeg | Duration: 00:24:14

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهل و هفتم

 قسمت چهل و ششم | File Type: audio/mpeg | Duration: 00:22:53

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهل و ششم

 قسمت چهل و پنجم | File Type: audio/mpeg | Duration: 00:24:02

شناخت موسیقی دستگاهی ایران - محمد رضا لطفی - قسمت چهل و پنجم

Comments

Login or signup comment.